a a a

Algemene voorwaarden

 

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Stegeman Hoortechniek: Stegeman Hoortechniek Hardenberg B.V., gevestigd te Hardenberg en Stegeman Hoortechniek Rijssen B.V., gevestigd te Rijssen;
De cliënt: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruikmaakt van de diensten en/of zaken van Stegeman Hoortechniek anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot hoortoestellen en daaraan verwante artikelen die aan de cliënt worden gedaan en tussen de cliënt en Stegeman Hoortechniek worden gesloten voor zover niet anders bepaald in regelingen met uitvoeringsorganen van de AWBZ;
2.2 Het door Stegeman Hoortechniek verstrekte informatiemateriaal kan aan wijzigingen onderhevig zijn;

Artikel 3 – Informatie vooraf

3.1 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft Stegeman Hoortechniek de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de overeenkomst verband houdende relevante informatie en heeft de cliënt de plicht Stegeman Hoortechniek de informatie te verstrekken;

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Stegeman Hoortechniek.
4.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting;
4.3 Indien een koopovereenkomst of een reparatieovereenkomst is gesloten doch nog niet is afgewerkt, is de audicien bij wijziging van valutaverhoudingen, belastingtarieven, grondstoffenprijzen of bij wijziging van andere kostprijsbepalende omstandigheden gerechtigd het verschil in de koopprijs tot uitdrukking te brengen, tenzij zulks een prijsverhoging met zich mee zou brengen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel de cliënt in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden;

Artikel 5 – Offertes

5.1 Alle offertes van Stegeman Hoortechniek zijn vrijblijvend;

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1 De afgeleverde zaak en de door Stegeman Hoortechniek verrichte werkzaamheden dienen aan de overeenkomst te beantwoorden;

Artikel 7 – Proefperiode

7.1 Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch centrum zal Stegeman Hoortechniek in overleg met de cliënt een geschikt hoortoestel selecteren en deze aan hem op proef meegeven;
7.2 Laat de cliënt de termijn, die voldoende is het hoortoestel te beoordelen, voorbijgaan zonder Stegeman Hoortechniek van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij de zaak niet meer weigeren. Een termijn van maximaal 3 maanden wordt in dit opzicht als voldoende aangemerkt;
7.3 Tijdens de proeftijd dient de cliënt rekening te houden met het feit dat het (de) hoortoestel(len) eventueel moeten worden teruggegeven en daarom als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan dient zorg te dragen;
7.4 Indien Stegeman Hoortechniek, voordat een definitieve koopovereenkomst tot stand komt, zaken aan de cliënt op proef in bruikleen verstrekt of indien in verband met een reparatie een audicien tijdelijk zaken aan de cliënt in bruikleen verstrekt, ligt het risico voor de zaken bij de cliënt en is deze gehouden eventuele schade aan die zaken aan de audicien te vergoeden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
7.5 Stegeman Hoortechniek zal de kosten van de negatieve proef (€ 150,00) eventueel aangevuld met de voor u op maat gemaakte oorstukjes in rekening brengen in geval van annulering van de overeenkomst;

Artikel 8 – Betaling

8.1 Het aan Stegeman Hoortechniek verschuldigde bedrag dient direct na een succesvolle afronding van de proefperiode en daarmee het definitief worden van de aflevering, respectievelijk na het verrichten van de diensten, tegen bewijs van kwijting contant of per pin betaling aan hem te worden voldaan;
8.2 Ingeval een factuur wordt gezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de cliënt. De cliënt is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald;
8.3 Indien de cliënt in verzuim is, stuurt Stegeman Hoortechniek hem een betalingsherinnering, waarin hij de cliënt op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de
gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen;
8.4 Indien de cliënt ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Stegeman Hoortechniek bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Voorts heeft de audicien bij in gebreke zijn van de cliënt het recht een bedrag voor administratie en buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen groot 15% van de factuurwaarde met een minimum van € 75,- ;

9. Garantie.

9.1 De audicien verleent aan de cliënt een garantie op geleverde zaken, zoals die is omschreven in het door de fabrikant / importeur afgegeven garantiebewijs dan wel een bij aflevering van die zaken aan de cliënt verstrekt garantiebewijs. Door de cliënt voor garantie aangeboden zaken, waarvan de audicien erkent dat die reparatie onder de garantie valt, worden – ter keuze van de audicien – gerepareerd of vervangen. Voor verrichte reparaties staat de audicien in gedurende twee maanden, maar in ieder geval tenminste de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, nadat de cliënt de gerepareerde zaken heeft ontvangen. De audicien is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door toedoen van de cliënt of een derde. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het zelf repareren of het in reparatie geven aan een niet StAr-geregistreerde audicien. Evenmin kan de audicien aansprakelijk worden gehouden voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan, voor het doel waarvoor de cliënt het heeft aangeschaft;

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

10.1 Stegeman Hoortechniek behoudt zich het eigendom van de geleverde zaken voor, totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 12.1 en 12.2, onverminderd de aan de cliënt op grond van de wet toekomende rechten;
10.2 Stegeman Hoortechniek is ook bij een product wat is aangeboden ter reparatie bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie);

Artikel 11 – Ontbinding en overige rechtsmiddelen

11.1 Iedere tekortkoming van Stegeman Hoortechniek tot nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de cliënt de bevoegdheid om, nadat hij Stegeman Hoortechniek de mogelijkheid heeft gegeven in redelijkheid tot een oplossing te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen ter zake;

Artikel 12 – Wettelijke en buitengerechtelijke kosten

12.1 Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Stegeman Hoortechniek de bevoegdheid wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim;
12.2 De door Stegeman Hoortechniek in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt ten bedrage van wat hierover aanbevolen is in het Rapport Voorwerk II van de werkgroep van de Nederlandse vereniging voor rechtspraak betreffende de buitengerechtelijke kosten volgens de meest recente versie als gepubliceerd op de website www.rechtspraak.nl;

Artikel 13 – Opschorting van de betalingsverplichting

13.1 De cliënt is in geval van klachten na melding daarvan uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de cliënt niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn;

Artikel 14 – Klachten

14.1 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zullen klachten over gebreken van zaken binnen bekwame tijd na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij Stegeman Hoortechniek moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden of behoren te worden bij Stegeman Hoortechniek moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig;
14.2 Stegeman Hoortechniek dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij dat in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd;

Artikel 15 – Persoonsgegevens

15.1 Stegeman Hoortechniek zal de persoonsgegevens van de cliënt zorgvuldig verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Stegeman Hoortechniek kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de cliënt is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de stoornis van het gehoor, de cliënt te informeren over relevante producten en diensten van Stegeman Hoortechniek en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma;
15.2 Indien de cliënt geen prijs stelt op informatie over productie en diensten van Stegeman Hoortechniek en/of derden, kan de cliënt dit schriftelijk of elektronisch aan Stegeman Hoortechniek laten weten;
15.3 De cliënt kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt, tegen betaling van de wettelijke vergoeding. Indien de cliënt van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de cliënt dit schriftelijk of elektronisch aan Stegeman Hoortechniek te melden;
15.4 Stegeman Hoortechniek zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder schriftelijk verzoek van de cliënt;

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die overeenkomsten, die niet in minnelijk overleg en ook niet door het ombudsteam zullen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.